De VVD Gelderland gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Regelgeving mag niet leiden tot georganiseerd wantrouwen en moet worden beperkt. De VVD ziet 5 kerntaken voor een slankere provincie met minder en duidelijker taken.

1. Ruim baan voor de economie en werkgelegenheid.
2. Ruim baan voor verkeer en vervoer.
3. Ruim baan voor wonen en leven.
4. Ruim baan voor een kleine provinciale organisatie.
5. Ruim baan voor de regio.
De rendementen van de NUON-gelden moeten onverkort worden aangewend voor deze kerntaken.

1. Ruim baan voor de economie en werkgelegenheid
Ondernemerschap centraal Het devies van de VVD is: “Ruim baan voor werkgelegenheid”. Werkende mensen zijn de spil van de economie en zij moeten daarom de noodzakelijke ruimte krijgen. Zoals met meer ruimte voor het Midden-en Kleinbedrijf (MKB), de motor van de economie. Maar ook Zelfstandigen Zonder Personeel( ZZP-er’s) en grote ondernemingen verdienen ruimte te krijgen. De VVD wil minder regels, 25% minder. Procedures moeten korter. Ondernemerschap levert banen op. Samenwerking met het bedrijfsleven is daarom essentieel. De VVD is voor publiek-private samenwerking met respect voor de eigen verantwoordelijkheid.

Steun voor economische activiteiten
Als de provincie aan ondernemers vraagt om te blijven investeren is het redelijk dat zij van de provincie vragen om dit te ondersteunen. De VVD wil dit doen door te zorgen voor:
– een goede bereikbaarheid,
– een stabiel vestigingsklimaat,
– ruimte voor ondernemerschap
– de provincie als betrouwbare partner.

Ontwikkelkracht
Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid moet de provincie optreden als ontwikkelkracht. Gemeenten moeten de vrijheid krijgen om voor, door en met ondernemers, nieuwe bedrijfslocaties te ontwikkelen die naar aard en schaal bij de omgeving passen. De VVD wil minder beperkingen voor economische activiteiten in het buitengebied. De VVD pleit voor een betere balans tussen economie en milieu. Ondernemers hebben baat bij moderne bedrijventerreinen, die beschikken over glasvezelnetwerken.

Meer grensoverschrijdend ondernemen
Door de ligging tussen de Randstad en Duitsland heeft de sector transport en logistiek uitstekende kansen. Via samenwerking moet de provincie private initiatieven ondersteunen. Met de Euregio’s en de internationale Kamer van Koophandels moet Gelderland extra inzetten op het versterken van de infrastructuur voor multimodaal vervoer. Dat betekent:
– meerdere goederenterminals voor spoorvervoer
– meer gebruik van de luchthaven Weeze
– meer overslag en een goede ontsluiting van onze binnenhavens
– goede wegen met veilige parkeervoorzieningen en
– veilig bedrijfsterreinen

Innovatie stimuleren
De VVD steunt innovatieprogramma’s zoals in de gezondheidszorg, technologie en voeding, de Health -, Technology -, en Food Valley). Daarbij leggen wij het initiatief bij de regio’s en het bedrijfsleven. Goede initiatieven brengen wij verder met stimuleringen investeringssubsidies via ontwikkelingsmaatschappij Oost NV. Een gezonde regionale economie is het beste antwoord op bevolkingskrimp in veel kleine kernen.

Regio’s versterken
minder regels, meer vestigingsbeleid
Bedrijvenclusters zijn belangrijk voor de economische toekomst van Gelderland. Daarom moet de overheid bedrijven zo min mogelijk voor de voeten lopen met regels – 25% minder en vergunningen. Een regionaal ondernemersloket helpt Gelderland vooruit bij het aantrekken van bedrijven. Zeker nu!

2. Ruim baan voor verkeer en vervoer
Goed verkeer en vervoer betekent een efficiënte combinatie van weg, water, rail en openbaar vervoer. De liberalisering van het vervoer heeft geleid tot 15% lagere kosten voor de bus en 30% meer reizigers voor de trein. Deze lijn wil de VVD voortzetten.

Structurele aanpak
Een structurele aanpak van de belangrijke provinciale wegen en treinverbindingen is noodzakelijk om Gelderland te verbinden met andere belangrijke economische centra. Een goede bereikbaarheid van de steden is een must. De VVD wil een snelle treinverbinding tussen Ede-Wageningen en Arnhem. Ook de veiligheiddoor camerabewaking op bussen en veilige opstapplaatsen staat hoog op de agenda.

Wegen verbreden en doortrekken
Gelderland is in Nederland de toegangspoort naar Europa. Daarom wil de VVD investeren in wegen, zoals wegverbreding bij de A1 tussen Apeldoorn en Deventer, de doortrekking van de A15 en het doortrekken van de A18/N18. Het oplossen van regionale knelpunten is het startpunt.
De VVD wil uitvoering geven aan de lang geleden genomen besluiten over de rondwegen bij
Loenen en Eerbeek. Een goede bereikbaarheid en ontsluiting voor het vrachtverkeer is met
name van belang voor de industrie in Eerbeek.

Sneller met de trein
De VVD wil betere en snellere verbindingen met Duitsland, omdat dit leidt tot meer
leefbaarheid en betere bereikbaarheid voor de burgers. Er moet een rechtstreekse treinverbinding Arnhem-Apeldoorn komen en er komt een onderzoek naar het traject Culemborg-Tiel-Arnhem. Verder moet het Randstadspoor tot Harderwijk worden doorgetrokken en moet er een dubbel spoor komen tussen Arnhem en Winterswijk. Voor Nijmegen zet de VVD in op een directe spoorverbinding tussen Kleef en Nijmegen.

Bus biedt leefbaarheid
Goed openbaar vervoer in kleinere dorpen en kernen is een noodzaak voor het op peil houden van de leefbaarheid. Lokale initiatieven voor belbussen, gedeeld taxivervoer, etc. verdienen stimulering en ondersteuning.

Veilig op de fiets
De VVD is voor veilige fietsroutes voor scholieren en woon-werkverkeer. De VVD wil hiervoor investeren in gescheiden wegen voor snel en langzaam verkeer. De verlaging van 80 naar 60 kilometer kan dan vervallen. De maximum snelheid op de Pleijroute kan dan naar 100 km/uur. Een regionaal fietsnetwerk is ook belangrijk voor de recreatie in de provincie. Zeker nu!

3. Ruim baan voor wonen en leven
Krimpende bevolking vereist bouw en mobiliteit. In sommige delen van Gelderland stagneert de bevolkingsgroei en ontstaat er in de komende jaren zelfs krimp van de bevolking. In andere delen van de provincie, vooral in de steden, neemt de bevolking nog altijd toe. De VVD is van mening dat kleinschalige woningbouwprojecten ook in de toekomst noodzakelijk blijven, zowel in de stad als in het
landelijk gebied. Ook daar waar een stabiele of licht dalende bevolking komt, blijft er door gezinsverdunning behoefte aan nieuwe woningen. In onder andere de Achterhoek is gebleken dat krimp maatwerk vereist om de leefbaarheid in deze gebieden te behouden. Door de krimp neemt de behoefte aan mobiliteit toe. De voorzieningen moeten hierop worden afgestemd.

Diversiteit in woningen
De VVD wil diversiteit in woningen. Voorop staat dat we woningen moeten bouwen waar mensen graag in wonen.

Cultuur bevordert leefbaarheid
Leefbaarheid in en de bereikbaarheid van de grote steden Arnhem, Apeldoorn, Nijmegen en Ede dient bevorderd te worden. Met daarbij aandacht voor zaken als muziek, theater, film, popfestivals en de bescherming van het cultureel erfgoed. De grotere Gelderse steden kunnen door bundeling van krachten uit het bedrijfsleven, onderwijs en de kunstsector een (inter)nationale uitstraling krijgen. Marktinitiatieven genieten ook hier de voorkeur. Het cultureel ondernemerschap is een gat in de markt.

Agrariërs en het platteland
De VVD pleit voor een sterke agrarische sector waarin (gezins-)bedrijven een goede boterham kunnen verdienen. Agrarische bedrijven krijgen meer ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling. Ongeveer 70% van het buitengebied is landbouwgebied. Zij zorgen in belangrijke mate voor dit buitengebied. De VVD is van mening, dat deze sector van groot belang is voor de vitaliteit van het platteland. De VVD wil meer bouwmogelijkheden in landelijk gebied, zoals bij voormalige boerderijen en aan de rand van dorpskernen.

Gemeentelijke autonomie
De VVD zal initiatieven tot gemeentelijke herindeling ondersteunen als daardoor de kwaliteit van het lokale bestuur beter wordt.

Investeren in Sport
De VVD vindt sport belangrijk voor de gezondheid. Ook ziet de VVD de sociale en de economische belangen van sport. Dit betekent investeren in sport. Door het Rijk, vooral in de infrastructuur en in de topsport. Door de provincie vooral in het professionaliseren van talentondersteuning en het ondersteunen van innovatie op het gebied van sporttechniek, voeding en gezondheid. Zeker nu!

4. Ruim baan voor een kleine provinciale organisatie
De taken van de Provincie moeten duidelijk en samenhangend zijn. Voor de VVD zijn dit:
– gezonde economie
– doorstromend verkeer en
– effectieve ruimtelijke ordening op provinciaal niveau.

Overheidstaken zoals dak-en thuislozenzorg, de bibliotheek, de jeugdzorg en het ontwikkelen van windenergie horen bij de gemeente. Zaken als emancipatie en ontwikkelingssamenwerking horen bij de landelijke overheid. De Provincie moet deze taken afstoten.

De VVD is voor:
– inzicht in en vermindering van subsidiestromen;
– verkleinen van de afhankelijkheid van subsidie bij de ontvangers;
– efficiënte en sobere uitvoering van de provinciale taken (doel 20% minder ambtenaren);
– betere samenwerking met omringende provincies en de euregio;
– investeringen in wegen, economie en werkgelegenheid in stad en platteland;
– een vermindering van de financiële middelen van de provincie in lijn met het kleinere
– provinciale takenpakket;
– lastenverlaging voor de burgers. Zeker nu!

5. Ruim baan voor de regio
Een nieuw structuurplan is hoognodig. Deze tijd vraagt om onorthodoxe maatregelen. De toenemende concurrentie tussen economische regio’s vraagt om een andere kijk op werklocaties en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Woningen met bedrijfsruimtes of omgekeerd, passen wat de VVD betreft in dit beeld.

Regionale aandachtspunten:
De VVD staat met beide benen in de Gelderse samenleving en wil daarom ook aandacht vragen voor de volgende regionale knelpunten:

Arnhem – Nijmegen
De economische ontwikkeling van de regio Nijmegen–Arnhem vereist het doortrekken van
de A15 naar de A12 en het opnieuw onderzoeken van nut en noodzaak van de doortrekking
van de A73.

Rivierenland
Voor Rivierenland zijn investeringen in de bereikbaarheid van de A2-zone noodzakelijk.

Tiel en Geldermalsen
Er zijn aanpassingen nodig voor de verbindingen met de kernen van Tiel en Geldermalsen.

A30
De doortrekking van de A30 boven Opheusden is een goede optie om de stagnatie bij de

Rijbrug bij Rhenen
Rijnbrug bij Rhenen op te lossen. De kansen om een nationaal Agro-centrum van betekenis te worden moeten worden vergroot.

Achterhoek
In de Achterhoek is de Oostelijke verbindingsweg van Doetinchem nodig. Dit geldt ook voor de ontbrekende schakel bij Montferland (N316). De VVD wil naar 2 x 2 rijbanen voor de N18.

Stedendriehoek
In de Stedendriehoek is naast de A1-zone ook een goede ontsluiting van Apeldoorn noodzakelijk. Dit geldt ook voor de aansluiting van de N348 van Zutphen naar de A1.

N786 Apeldoorn – Dieren
De VVD is voor een snelle en veilige verbinding van Apeldoorn met Dieren (N786), die gedragen wordt door de regio en voor het voortvarend meewerken aan de uitvoering van de besluiten in het kader van de IJsselsprong.

Veluwe
De Veluwe heeft veel natuur, maar is er ook voor haar bewoners. Wonen, ondernemen en recreëren staat voorop. Overlast door o.a. wilde zwijnen moet worden aangepakt. Een onderzoek naar het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal is ook gewenst.

De Vallei
Voor de regio Vallei is een betere verbinding met de Randstad door optimalisering van knooppunt-Hoevelaken nodig. Een goede Noord-Zuid verbinding, zoals doortrekken van deA30, kan de regio ontlasten.

Barneveld
De VVD is voor verbeteringen van de aansluitingen van regionale bedrijventerreinen zoals bedrijventerrein de Harselaar in Barneveld.

Natura2000 en de Ecologische Hoofd Structuur (EHS)
De Europese Natura 2000-wetgeving is door de Nederlandse overheid van extra regels voorzien. Diverse regio’s in Gelderland hebben hiermee te maken. De VVD wil niet verder gaan dan de Europese wetgeving. De VVD is van mening dat de overheid geen grond voor natuur (EHS) mag claimen als er onvoldoende geld beschikbaar is. Ook vindt de VVD dat er terughoudend dient te worden omgegaan met het aanwijzen van gebieden voor realisatie van natuur. Met name wanneer de financiering voor de realisatie niet meteen bij de aanwijzing duidelijk is, dient de aanwijzing achterwege te blijven.

De VVD acht de landbouw en het toerisme van groot belang voor het behoud van het Gelderse landschap.

Kansen voor natuur ,water en energie
De VVD wil voorkomen dat het water nog duurder wordt. Daarom streeft de VVD naar een volledige integratie van de waterketen, van de kraan tot en met het riool. Dat is goedkoper. Beveiliging tegen dreigingen als overstromingen en wateroverlast staan voorop. Net als een goede waterkwaliteit. De provincie bouwt die veiligheid via haar plannen in. Wat betreft natuurbeheer wil de VVD een grotere rol voor grondbezitters en particulier

Initiatief in het natuurbeheer.
De VVD wil dat alternatieve energiebronnen zoals biomassavergisting, zonne-energie, kernenergie, warmtekrachtkoppeling en aardwarmte verder op economische bruikbaarheid worden onderzocht. Groene energie moet economisch lonen.

Kleine daadkrachtige overheid
De VVD wil een slanke en daadkrachtige Provincie Gelderland, die zich inspant om het werken de creativiteit van haar burgers te ondersteunen en te versterken. Zeker nu!

Download hier het verkiezingsprogramma van de VVD Gelderland:
Verkiezingsprogramma PS 2011-2015

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.