Verkiezingsprogramma 2015 - 2019

SPEERPUNTEN OM VVD TE STEMMEN

Gelderland herstelt zich van een zware economische en financiële crisis. De werkgelegenheid komt langzaam uit een diep dal. De financiële positie van inwoners en bedrijven verbetert na moeilijke jaren. De VVD wil Gelderland toekomst bieden door zich met prioriteit in te zetten voor “baan en inkomen van inwoners en bedrijven”. Gelderland biedt veel kansen en mogelijkheden, en de VVD wil die met de volgende speerpunten pakken: 1. Bied ruimte en vrijheid aan de inwoners van Gelderland.
2. Herstel de werkgelegenheid.
3. Leg zo laag mogelijke belastingen voor inwoners en bedrijven op.
4. Bied vlot en veilig vervoer door Gelderland.
5. Bestrijd de bureaucratie.
6. Bied een gunstig vestigingsklimaat aan voor inwoners en bedrijven.
7. Maak de overheid kleiner en voer de taken efficiënt uit.

Ruimte en vrijheid
De VVD wil aan de inwoners van Gelderland ruimte en vrijheid bieden. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn liberale beginselen voor de visie van de VVD op de mensen, de samenleving en de verhouding met de overheid. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Alle overheidslagen staan ten dienste van de inwoners en geven ruimte aan de ontwikkeling van Gelderland.

Focus op provinciale kerntaken
De provinciale overheid moet ten behoeve van de ontwikkeling van haar inwoners en bedrijven focussen op de kerntaken zoals afgesproken in het regeerakkoord van kabinet-­‐Rutte II. Het betreft de taken van de ruimtelijke ordening, economie, verkeer en vervoer, natuur en cultuurhistorie. Uitgangspunt is inzet op sterke Gelderse werkgelegenheid en economie, minder bestuurlijke drukte en focus op wettelijke kerntaken. Gelderse regelgeving mag nooit strenger zijn dan de rijksoverheid verlangt: Haags minimum is Gelders maximum.

Integriteit
Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. De VVD staat voor een betrouwbare en integere overheid. Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult doet dit op integere wijze.

Sterke Gelderse economie: werk voor iedereen
Voor de toekomst van Gelderland zijn meer banen en een gezonde economie van groot belang. Ondernemers maken banen, dat doet de overheid niet. De provinciale overheid moet wel waar mogelijk bijdragen aan een sterke Gelderse economie:
– zorg voor goede randvoorwaarden: goede Gelderse infrastructuur en zo laag mogelijke belastingen
– geef ruimte aan ondernemers door te zorgen voor een uitstekend vestigingsklimaat
– beperk regels en snoei onnodige regels
– de provincie is een betrouwbare partner van het bedrijfsleven en houdt bij alle provinciale taken rekening met het belang van economie en werkgelegenheid
– zorg voor een toekomstgerichte visie op de Gelderse economie en werkgelegenheid

Ondernemers, niet de overheid
Ondernemers zorgen voor economische groei. Samenwerking met het bedrijfsleven is essentieel. De VVD zet zich in op ontwikkeling van sectoren waar Gelderland sterk in is: het midden-­ en kleinbedrijf, de land-­ en tuinbouw, het transport, machinebouw, de informatietechnologie, recreatie en toerisme en de aansluiting van bedrijven op kennis uit het wetenschappelijk onderwijs en het hoger-­ en middelbaar (beroeps)onderwijs.

Uitstekend vestigingsklimaat
De VVD wil een uitstekend vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. De VVD staat voor goede bedrijfshuisvesting, bereikbaarheid van bedrijven en een goed opgeleide arbeidsmarkt, die aansluit bij de eisen van ondernemers en bedrijven. Ondernemers hebben baat bij moderne bedrijventerreinen. Ook zijn er steeds meer bedrijven minder sterk gebonden aan bedrijventerreinen en daar moet het vestigingsklimaat ook goed rekening mee gaan houden.

Meer ruimte voor bedrijven
De VVD wil dat er ruimte is voor (nieuwe) bedrijvigheid nabij consumenten. Bedrijven moeten niet verbannen worden. De VVD wil dat bestaande bedrijven, niet alleen op bedrijventerreinen maar ook als zij op het platteland zijn gelegen, kunnen uitbreiden. Op bedrijventerreinen moet voldoende ruimte zijn voor bedrijven, ook in hoge milieu categorieën. Ook bevordert grensprovincie Gelderland exportperspectieven voor bedrijven en werkgelegenheid.

Zo laag mogelijke belasting, geen subsidie-infuus
De VVD kiest voor het verlagen van belastingen in plaats van het verlenen van subsidie. Schrappen in subsidiegelden maakt hiervoor geld vrij. Subsidies mogen de economie niet verstoren. Subsidies mogen geen aanleiding geven tot oneerlijke concurrentie met bedrijven die zonder subsidie werken. De VVD kiest er voor om het bedrijfsleven structureel te helpen door de Gelderse belastingen zo laag mogelijk te maken.

Snoeien in regelgeving
De VVD is tegen onnodige regels: Haags minimum is Gelders maximum. Er komen geen extra Gelderse natuurregels, zodat ondernemers de ruimte hebben om te groeien. De VVD wil een overbodigheidstoets op alle nieuwe en bestaande regels. Gelderland moet experimenteren met regelvrije gebieden om ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven van inwoners en bedrijven. De VVD vindt dat het bedrijfsleven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de controle op het gebied van veiligheid en milieu. Vertrouwen staat voorop, maar er wordt ingegrepen als het vertrouwen wordt geschonden.

Innovatie
Investeren in kennis en innovatie is een belangrijke randvoorwaarde voor de toekomst van de economie. De provincie moet daarbij helpen, met name bij de clustering van kennis en bedrijven rondom de universiteiten, hogescholen en het beroepsonderwijs in Gelderland. Steun moet uitgaan naar de innovatie van de gezondheidszorg, technologie, voeding, sport en landbouw, waar Gelderland opvallend positief in scoort. De VVD wil bij gemeentelijk draagvlak en economische bruikbaarheid duurzame energie faciliteren (niet door te subsidiëren).

Regionale bedrijventerreinen
De provincie stimuleert gemeenten om in nauwe samenwerking met de gevestigde ondernemers bedrijventerreinen kwalitatief up to date te brengen en te houden. Qua bestemming en infrastructuur moeten bedrijventerreinen flexibel kunnen inspelen op veranderende markt- en productieomstandigheden van bedrijven. De VVD wil dat de provincie samen met de gemeenten meedenkt om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Investeren in bereikbaarheid
Voor de VVD is bereikbaarheid de belangrijkste voorwaarde voor economische ontwikkeling. Gelderland is een belangrijke schakel tussen de Randstad en Duitsland en tussen het noorden en zuiden van Nederland. De inwoners moeten in Gelderland vlot en veilig op hun bestemming kunnen komen (werk, school, etc.). Het bedrijfsleven moet goed bereikbaar zijn. Daarom dient in alle gevallen de basiscapaciteit van de infrastructuur en het vervoer in orde te zijn. De VVD wil in afstemming met het rijk en gemeenten fors investeren om knelpunten in bereikbaarheid op te lossen. Aangezien veel infrastructuur (zoals bruggen) inmiddels behoorlijk verouderd is, moet er extra geld voor vervanging en renovatie beschikbaar komen. Naast investeren is verkeersmanagement ook belangrijk. Samenwerking met bedrijfsleven verbetert de bereikbaarheid en vermindert de verkeersdruk. Goederenoverslag is in Gelderland alleen over water mogelijk. Er bestaat behoefte aan een snelle en directe verbinding met de havens van Rotterdam, Amsterdam en een exportfaciliteit naar Oost-­Europa. De VVD stimuleert goederenoverslag ook over spoor en weg. De VVD kijkt daarbij naar aanraking op belangrijke Europese corridors richting Oost-­ en Zuid-­Europa vice versa.

Openbaar vervoer
De VVD wil maatwerk in het openbaar vervoer: geen aanbodgestuurd maar vraaggestuurd openbaar vervoer gericht op grote vervoersstromen en voor een redelijk tarief. Voor de bereikbaarheid van kleine kernen kan gekozen worden voor alternatieve vormen van openbaar vervoer. Initiatieven vanuit de samenleving worden indien nodig gefaciliteerd (zoals vrijwilligerswerk op de buurtbus).
LEEFOMGEVING

Veiligheid bieden
De VVD vindt veiligheid een van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid horen bij elkaar. In Gelderland moet je je veilig voelen en er op kunnen vertrouwen dat de overheid haar veiligheidstaak naar behoren uitvoert. Een veilige omgeving zorgt voor een goed vestigingsklimaat. De provincie draagt zorg voor de veiligheid van verkeer, infrastructuur en openbaar vervoer. Samen met de waterschappen zorgt de provincie voor een verantwoord waterbeheer.

Wonen
De vraag van de inwoners moet de woningbouw in Gelderland bepalen. De VVD wil diversiteit in woningen omdat inwoners daar naar vragen. De VVD wil in het kader van de uitwerking van de omgevingsvisie meer bouwmogelijkheden in het landelijke gebied, zoals bij voormalige boerderijen en aan de rand van de dorpskernen. De VVD heeft oog voor de problemen in gebieden met een krimpende bevolking en kleine kernen met een teruglopend voorzieningenniveau. De VVD wil bevorderen dat de provincie aandacht besteedt aan het aantrekken van nieuwe vormen van werkgelegenheid voor deze gebieden. Ook in kleine kernen wil de VVD ruimte behouden voor de vestiging van lokaal verzorgende bedrijven, om het behoud van voorzieningen en daarmee leefbaarheid te waarborgen.

Agrarische sector en het platteland
Een groot deel van het Gelderse platteland en buitengebied is landbouwgebied. De VVD pleit voor een sterke agrarische sector waarin (gezins-)bedrijven goed kunnen floreren en ontwikkelen. De sector is van groot en nuttig belang voor de vitaliteit van het buitengebied en de voedselvoorziening.

Balans agrarische sector en recreatie met natuur
Agrarische ondernemers hebben hart voor hun eigen terrein en verdienen bij het beheer van de natuur en het landschap een gelijke plaats naast instellingen als Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. De combinatie waarbij agrariërs en landgoederen tevens landschapsbeheer uitoefenen wordt daarom gestimuleerd. De VVD wil geen onnodige onttrekking aan land-­ en tuinbouwgebieden voor natuurontwikkeling. Financiering van bijvoorbeeld ecopassages kan wat de VVD betreft alleen met provinciale middelen als vooraf met terreineigenaren over mogelijk optreden van wildschade afspraken zijn gemaakt. Ook voor optreden van ganzenoverlast streeft de VVD naar goede schadeafspraken: een boer is immers geen ganzenhoeder. Recreatie mag altijd in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen uitbreiden. De VVD acht de landbouw en het toerisme van groot belang voor het behoud van het Gelderse landschap.

Natuur en water
Gelderland is door de decentralisatie van het landelijk natuurbeleid verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied. Gelderland moet de natuurtaak ordentelijk uitvoeren binnen de gelden die met de decentralisatie van de rijksoverheid zijn meegekomen. De provincie moet zelf geen natuur beheren. In het waterbeheer geeft de VVD de hoogste prioriteit aan waterveiligheid. De VVD is voor meervoudig ruimtegebruik, het combineren van waterberging, natuur, recreatie, wonen en werken. Uitgangspunt op het gebied van water zijn de afspraken van het Bestuursakkoord Water van het kabinet-­Rutte II.

Cultuurhistorie
De rol van de provincie is bij kunst en cultuur beperkt en gaat alleen om cultuurhistorie en cultureel erfgoed. De VVD wil dat gesubsidieerde culturele instellingen of evenementen een groter publieksbereik realiseren en minimaal 50% zelf bij verdienen aan eigen inkomsten. De instellingen moeten hun afhankelijkheid van subsidie verkleinen. Uitgangspunt is cultureel ondernemerschap.

BESTUUR

Gemeenten
Gelderland heeft behoefte aan robuuste, bestuurskrachtige gemeenten die effectief en efficiënt de maatschappelijke taken voor inwoners en bedrijven uitvoeren. Gemeenten staan voor een forse taak als gevolg van decentralisatie van taken en druk op de gemeentefinanciën. De provincie doet onderzoek naar de bestuurskracht van Gelderse gemeenten en neemt zo nodig regie om de bestuurskracht te verbeteren (wanneer de gemeente voor de aanpak van maatschappelijke problemen de taken en gemeentefinanciën niet goed verzorgt).

Provinciale organisatie
De provincie gaat onverminderd door met de focus op kerntaken en vermindering van takenpakket. De VVD wil een moderne en klantgerichte provinciale organisatie. De provinciale organisatie wordt kleiner en slimmer ingericht. Soberheid en doelmatigheid is het credo. Regelgeving wordt aangepakt. Met partners in de provincie wordt goed samengewerkt. (De)centralisatie en overdracht van taken vindt budgetneutraal plaats, waarbij groot belang wordt gehecht aan nut en noodzaak en eigen verantwoordelijkheid. Met de provincies Utrecht en Overijssel vindt robuuste bestuurskrachtige samenwerking plaats die leidt tot efficiënte en effectieve uitvoering van taken. Europese activiteiten zijn in beeld, als die de Gelderse belangen dienen (zoals toenemende samenwerking met de aan Gelderland grenzende Duitse deelstaat Noordrijn-­Westfalen).

Financiën
De provincie beheert haar vermogen (voor een groot deel verkregen uit de verkoop van de Nuon-­aandelen) behoedzaam: alleen rente-­opbrengsten worden uitgegeven en deze uitgaven worden ingezet voor investeringen in de structurele versterking van de Gelderse economie en infrastructuur.

TOEKOMST VOOR DE GELDERSE REGIO’S

Regio Arnhem-­Nijmegen
De VVD wil dat de grote Gelderse steden in de regio Arnhem-­Nijmegen veel prioriteit geven aan de bestrijding van de hoge werkloosheid, de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van de steden. Voor de economische ontwikkeling is snelle realisatie van de doortrekking van de A15 van groot belang (met snelle en veilige verbinding naar de A12 in de Liemers). De maximumsnelheid op de Pleyroute rond Arnhem moet weer omhoog naar 100 km/u (waar dat veilig mogelijk is).

Regio Rivierenland en Betuwe
Voor het Rivierenland, de Betuwe en de Gelderse Vallei is capaciteitsuitbreiding en renovatie van de Rijnbrug bij Rhenen noodzakelijk. Ook moet de vlotte en veilige doorstroming van de A15 (de verbinding met de Randstad en het oosten van Nederland) verbeterd worden.

Regio Achterhoek
De opwaardering van de A18/N18 verbetert een goede en snelle verbinding van de Achterhoek met de regio Arnhem-­‐Nijmegen en Twente. De VVD wil in de toekomst verdere opwaardering van de N18 tot A18 (dubbelbaans). De spoorlijnen Arnhem-­Winterswijk en Winterswijk-­Apeldoorn en de rondweg Lochem hebben ook prioriteit. Verder is voor deze regio economische ontwikkeling de beste aanpak van de demografische krimp.

Regio Stedendriehoek
Voor de Stedendriehoek is de uitbouw van de A1 en goede aansluiting van de A1 met de steden belangrijk. Voor verbetering van de verbinding Apeldoorn-­Dieren (N786) moet een oplossing gezocht worden. Ook zal de rondweg om Voorst gerealiseerd moeten worden. Ten behoeve van het vervoer over water moet in overleg met de provincie Overijssel het Twentekanaal verruimd worden.

De Veluwe
De Veluwe is nationaal een gewaardeerd recreatie-­ en natuurgebied. Wonen, ondernemen en recreatie staan voorop. Overlast voor verkeer en inwoners door wild moet worden aangepakt. Voor de bereikbaarheid moet de spoorverbinding van Harderwijk met de Randstad goed geregeld worden. Ook moet er een snelle rechtstreekse verbinding in het openbaar vervoer komen tussen Apeldoorn met de regio Arnhem-­Nijmegen.

Gelderse Vallei/Regio Food Valley
De VVD wil dat de gemeenten in de Gelderse Vallei veel prioriteit geven aan de economische ontwikkeling, de innovatieve mogelijkheden van de Food- en Health Valley en de bereikbaarheid van de steden (bedrijven, onderwijs). De A1 (verbinding met de Randstad en het oosten van Nederland), de A30 (noord-zuid verbinding) en de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort moeten hiertoe met goede aansluiting op en goede ontsluiting van de Gelderse Vallei aangepakt worden. De provincie Gelderland zal zich blijven inzetten om Food Valley nog sterker te positioneren als internationale topregio op het gebied van kennis en innovatie rond agrofood. Het belang daarvan voor de provincie Gelderland kan niet worden overschat. Immers agrofood is de sector waarin Nederland mondiaal het meest voorop loopt. Gelderland kan zich daarmee ook internationaal profileren als vestigingslocatie voor bedrijven.