Mijn werkzaamheden en ervaring

Naast mijn werk voor Feruzzi ben ik al lange tijd actief in de politiek waardoor ik inmiddels een groot (bestuurlijk/politiek) netwerk heb opgebouwd. In dit vak is communicatie erg belangrijk. Zonder dat bereik je niets. Het gaat om voortdurende samenwerking, elke keer met verschillende partners, om coalities te smeden waarmee een doel bereikt kan worden. Voordat ik professioneel ging werken als wethouder heb ik als uitgever gewerkt voor Qumedia, uitgever van vakbladen voor de woonbranche. In dit vak ben je voortdurend bezig met de wereld van de lezer/ondernemer. Het gaat er immers om om die informatie te verstrekken die hij of zij nodig heeft om zijn bedrijf zo goed mogelijk uit te oefenen. Daarnaast heb ik nog bij een aantal andere organisaties gewerkt waar ik altijd in contact ben geweest met ondernemers. Met al de hiervoor door mij genoemde ervaring ben ik in staat om klanten gedegen advies te geven over hoe zij hun klanten zo goed mogelijk kunnen bereiken. 

Experience
Voorzitter Auditcommissie
June 2018 – Present
De auditcommissie staat de raad terzijde in zijn toezichthoudende en kaderstellende rol ten aanzien van het beheer en de inrichting van de financiële organisatie (artikel 212 Gemeentewet), de controle op het beheer en de inrichting van de financiële organisatie (artikel 213 Gemeentewet) en het onderzoek van het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid (artikel 213A Gemeentewet).De auditcommissie bereidt de procedure tot selectie en benoeming van een accountant voor en doet het een voordracht voor de keuze, dan wel adviseert het in geval van contractsverlenging; hierbij wordt overlegd met het college.De accountant wordt door de raad benoemd, maar de contacten met de accountant worden voornamelijk door de auditcommissie onderhouden. Periodiek voert de auditcommissie overleg met de accountant om de onderzoeksagenda’s van de accountant, de rekenkamer en het college op elkaar af te stemmen.

De auditcommissie voert jaarlijks overleg over het controleplan dat de accountant hanteert als uitgangspunt bij zijn controle. Het controleplan is gebaseerd op de Controleverordening en het Controleprotocol, die door de raad zijn vastgesteld.Verder wordt gesproken over tussentijdse aanpassingen als gevolg van gewijzigde of nieuwe wetgeving en eigen regelgeving, die van invloed zijn op door de accountant uit te voeren werkzaamheden.Daarnaast wordt jaarlijks de uitkomst van de uitgevoerde jaarrekeningcontrole, vastgelegd in het rapport van bevindingen, besproken met de accountant.Sinds 2017 geeft de auditcommissie ook advies aan de raad over de jaarstukken. Voorheen deed de rekenkamercommissie hier onderzoek naar.

Raadslid at Gemeente Zutphen
March 2018 – Present

Account Manager at Feruzzi bv
January 2016 – Present
Feruzzi®, the heart of communicationAls Account Manager van Feruzzi help ik bedrijven op een adequate manier te communiceren met “potentiële” klanten. Van strategisch advies naar een marketingplan en de uitvoering daarvan. Feruzzi onderscheidt zich van andere reclamebureaus doordat zij via gedegen onderzoek de reis van de klant in beeld kan brengen, de zgn. custumer-journey. Het gaat er tenslotte om de klant te bereiken vóórdat hij of zij een aankoop doet. Wij kunnen hierbij allerlei soorten communicatiemiddelen inzetten.

Voorzitter Cultuur Historisch Platform Zutphen
December 2014 – Present
Het doel van het Platform is dat de organisaties die binnen onze gemeente actief zijn op het gebied van cultuur, historie en erfgoed, hun activiteiten nauwer op elkaar afstemmen en samen nieuwe initiatieven ontwikkelen. Het platform wil zich sterk maken voor de zorg van en de kennis over het cultuurhistorisch erfgoed van Zutphen en Warnsveld. De wereld verandert snel en ook Zutphen moet mee bewegen, nieuwe wegen inslaan en samenwerkingsverbanden aangaan. Als het om de cultuurhistorie gaat hebben Zutphen en Warnsveld behoefte aan een actief beleid, waarbij de op dat gebied actieve instellingen samen met de burgers betrokken zijn. Vandaar het Cultuurhistorisch Platform. Instellingen die zich voor de totstandkoming van het Platform hebben ingespannen zijn:

Historische Vereniging Zutphen, Gilde Zutphen, Librije/Walburgiskerk, Vrienden Musea Zutphen, Stichting Stadswandelingen en Arrangementen, Musea Zutphen, Regionaal Archief Zutphen en de diensten Archeologie en Erfgoed van de gemeente Zutphen. Het uitgangspunt is dat binnen afzienbare tijd in principe alle verwante instellingen aan het Platform zullen deelnemen; daarnaast denken wij aan dwarsverbanden met bijvoorbeeld het bedrijfsleven en het onderwijs om ook in samenwerking daarmee projecten te kunnen ontwikkelen. Ook samenwerking met instellingen over de grens is niet uitgesloten.www.cultuurplatformzutphen.nl

Vice Voorzitter /bestuurslid Wijnhuisfonds Zutphen
June 2012 – Present
Het Wijnhuisfonds werd in 1927 opgericht en is daarmee één van de oudste restaurerende instellingen van ons land. Het fonds restaurateert en beheert monumentaal erfgoed. De doelstelling luidt: ‘De bevordering van het stedelijk schoon in Zutphen door zorg voor instandhouding van hetgeen aldaar van belang is uit een oogpunt van geschiedenis of kunst’. Het Wijnhuisfonds houdt zich bezig met het verwerven en restaureren van verwaarloosde (monumentale) panden. Versterken van de beeldkwaliteit en levendigheid van de stad door bij te dragen aan onderhoud van bijzondere panden. Vergroten van de betrokkenheid van de inwoners van Zutphen bij de schoonheid van hun stad. Handhaven of herstellen van historische structuren. In nastreving hiervan heeft het Wijnhuisfonds in totaal al meer dan tachtig, doorgaans erg verwaarloosde, panden in Zutphen gerestaureerd en in bruikbare staat hersteld. Daarnaast bewaakt en ondersteunt het Wijnhuisfonds waar nodig cultuurhistorische waarden. www.wijnhuisfonds.nl

Bestuurslid at Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland
October 2010 – Present
De stichting stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van de cultuur en het natuurbehoud in Nederland te bevorderen. Daarbij wordt voorrang gegeven aan activiteiten waarbij zelfwerkzaamheid een belangrijke rol vervult.

Lid provinciale Staten Gelderland at VVD
March 2011 – June 2018 (7 years 4 months)
Lid van de commissie Economie, Energie en Milieu

Voorzitter Rode Kruis afdeling De Graafschap at Rode Kruis
April 2011 – June 2017 (6 years 3 months)
Missie is het voorkomen en verzachten van menselijk lijden waar dan ook, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn: mensen die zonder onze hulp niet of slecht zouden overleven, of van wie de gezondheid zonder hulpverlening in gevaar zou komen.

Voorzitter Rotaryclub Zutphen at Rotary in Nederland
June 2015 – June 2016 (1 year 1 month)

Partijraadslid at Lid Partijraad VVD
March 2013 – April 2016 (3 years 2 months)
Naast de algemene ledenvergadering bestaat de Partijraad. De Partijraad heeft in politiek opzicht een adviserende en stimulerende taak.De partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de VVD-leden in het Europees Parlement. De samenstelling van de partijraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de kamercentrale draagt kandidaten voor de partijraad voor. De stemgerechtigde leden van de Partijraad worden benoemd door de ledenvergadering van de kamercentrale. Naast de stemgerechtigde leden bestaan er ook leden van advies.

Inkomend voorzitter Zutphen at Rotary in Nederland
2014 – 2015 (2 years)

Bestuurslid Vrienden Oude Bornhof
January 2011 – January 2014 (3 years 1 month)

Bestuurslid
August 2010 – December 2012 (2 years 5 months)
Bestuurslid NV Stadsherstel. NV Stadsherstel verwerft, restaureert en beheert monumenten in de stad Zutphen.

Lid Raad van Advies at Steden3hoek.net
April 2010 – December 2012 (2 years 9 months)

Voorzitter Women in Business
October 2010 – November 2011 (1 year 2 months)
De WIB is een netwerkclub voor vrouwelijke ondernemers.

Fractievoorzitter VVD Zutphen at VVD
June 2010 – May 2011 (1 year)

Wethouder at Gemeente Zutphen
January 2005 – May 2010 (5 years 5 months)
Portefeuille:Verkeer &vervoer, economie en toerisme, kunst&cultuur, vastgoedbeleid gemeentelijke panden, monumentenbeleid, grondzaken.

Bestuurslid Teuge
January 2005 – March 2009 (4 years 3 months)

Voorzitter Raad van Toezicht Zutphen Marketing
January 2005 – December 2006 (2 years)
Zutphen Marketing was een organisatie die zich bezighield met de “vermarkting” van Zutphen met als doel het meerdaags toerisme in Zutphen te bevorderen. Participanten waren de gemeente, horeca en ondernemers. De RvT controleerde het functioneren van de stichting. Omdat deze stichting niet rendeerde heb ik het proces mbt de opheffing begeleid.

Gemeenteraadslid Zutphen at VVD
January 1992 – January 2005 (13 years 1 month)

Uitgever/directeur at Qumedia
March 1996 – December 2004 (8 years 10 months)

Seminar Manager at Kamer van Koophandel Centraal Gelderland
March 1993 – March 1996 (3 years 1 month)

Intercedent/unitcoordinator at Randstad

January 1988 – March 1993 (5 years 3 months)Education
Christelijke Hogeschool Windesheim
1982 – 1987 lerarenopleiding

Contactformulier