Sinds 2 jaar ben ik lid van de Partijraad van de VVD. De Partijraad heeft in politiek opzicht een adviserende en stimulerende taak. De partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de VVD-leden in het Europees Parlement.

De samenstelling van de partijraad wordt geregeld in het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de kamercentrale draagt kandidaten voor de partijraad voor. De stemgerechtigde leden van de Partijraad worden benoemd door de ledenvergadering van de kamercentrale. Naast de stemgerechtigde leden bestaan er ook leden van advies.