24 januari 2016 – De gemeente gaat opnieuw in overleg met Atelier3D over een mogelijke oplossing. Dit omdat John Verheijden, lokatieleider en bestuurslid van de coöperatie, tijdens de forumvergadering aangaf een gezonde organisatie te zijn. Er zou de afgelopen twee jaar een positief resultaat geboekt zijn dat in het gebouw is gestopt waardoor de waarde van het pand met € 200.000 zou zijn gestegen. Omdat onderbouwing achterwege blijft ben ik op onderzoek uitgegaan. 

Uit de statuten van de coöperatie blijkt dat er jaarlijks een beleidsplan gemaakt moet worden met een bijbehorende begroting, een voortschrijdend meerjarenplan, een plan inzake een adequaat risicobeheersing’s en controlesysteem en eventuele andere plannen als van tijd tot tijd door de ledenvergadering te bepalen. Voorts staat er dat er tenminste twee keer per jaar een ledenvergadering moet worden gehouden waarvan één binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar ter behandeling van de jaarstukken. De jaarrekening moet binnen 6 maanden na het einde van het boekjaar door het bestuur zijn gemaakt en worden voorgelegd aan de ledenraad. De jaarrekening bestaat uit een balans, een overzicht van baten en lasten en een toelichting. Vervolgens behoeft de jaarrekening, na ondertekening van de leden van het bestuur waaronder de voorzitter en de secretaris, de goedkeuring van de ledenraad. Het eerste boekjaar eindigt op 31 december 2013.

Jaarrekeningen ontbreken
Dit betekent dat er in ieder geval twee door de ledenraad goedgekeurde jaarrekeningen moeten zijn. Eén van 2013 en één van 2014. Die van 2015 moet voor 1 juli dit jaar zijn goedgekeurd. Bij navraag bleek dat de coöperatie geen jaarrekeningen heeft gemaakt. Ik vraag mij daarom af hoe onderbouwd kan worden dat er een positief resultaat is geboekt en waaruit blijkt dat de coöperatie een gezonde organisatie is. Dat kan mijns inziens niet.

Bestuurlijke aansprakelijkheid
Atelier3D verwijt de gemeente onbehoorlijk bestuur. Het tegendeel is het geval. De gemeente moet zorgvuldig met haar middelen omgaan want het betreft geld dat door de burger is opgebracht. Het niet naleven van de eigen statuten en de rekening doorschuiven lijkt mij echt onbehoorlijk. Ofwel, Atelier3D viert feest op kosten van de burger. Hoe zit het eigenlijk met de bestuurlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden? De moeite van het onderzoeken waard.

Bronnen:

Uitstel ultimatum Zutphense cooperatie Atelier3D

Statuten_Atelier3D

Burgerjaarverslag Atelier3D 2014

A3D – inspreken forum 16-03

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief!

Ben je geinteresseerd in mijn blog en wil je op de hoogte blijven van mijn (politieke) activiteiten en opvattingen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. 

Hartelijk dank voor je inschrijving. Vanaf nu houdt ik je op de hoogte.